Statuten

Artikel 1.Naam en Zetel.

De vereniging draagt de naam “Karmann Ghia Club Nederland” en is statutair gevestigd in de gemeente Apeldoorn.

Artikel 2. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.
De vereniging werd opgericht op 27-06-1994 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

Artikel 3. Doel en middelen.

 1. De vereniging heeft ten doel het binnen clubverband in stand houden van Volkswagen Karmann Ghia typen 14 en 34 in de ruimste zin.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. lid te zijn van de Fehac;
  2. het steunen van leden om hun auto in een zo goed en origineel mogelijke staat te brengen;
  3. het opzetten van een systeem voor ruil en/of verkoop van onderdelen en overige Karmann Ghia verwante artikelen;
  4. het organiseren van taxaties ten behoeve van verzekeringen;
  5. het houden van clubbijeenkomsten;
  6. het uitgeven van een periodiek;
  7. het promoten van de vereniging bij (inter)nationale bijeenkomsten en voorts alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4. Leden.

 1. De vereniging kent twee soorten leden: gewone leden en ereleden.
 2. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.
 3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.

Artikel 5. Toelating.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niettoelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6. Register.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van de leden zijn opgenomen.

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door opzegging door het lid;
  2. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  3. door overlijden van het lid;
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 8. Geldmiddelen – Jaarlijkse bijdragen.

 1. De geldmiddelen van de vereniging be­staan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, advertenties in het clubblad en eventuele andere baten.
 2. De jaarlijkse bijdragen worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld.Ereleden betalen geen jaarlijkse bijdrage.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 9. Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
 2. Slechts leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minimaal 5 leden.De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door leden moet ten minste zeven dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontno­men door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 7. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

Artikel 10. Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur.

 1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal 2 x algemeen bestuurslid zullen bekleden worden als zodanig benoemd.Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.De functie van voorzitter is binnen het bestuur met geen andere functie verenigbaar.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
 3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is niet beslissend. Hetzelfde geldt voor een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 11. Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden – schorsing.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 12. Bestuurstaak – Vertegenwoordiging.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan tenminste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester is.

Artikel 13. Jaarverslag – Rekening en Verantwoording.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze worden benoemd voor een periode van twee jaar en treden volgens een vastgesteld schema af. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 zeven jaren lang te bewaren.

Artikel 14. Algemene Vergadering.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. vaststellen van de notulen van de vorige alg. vergadering
  2. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  3. begroting;
  4. vaststellen contributie
  5. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  6. voorziening in eventuele vacatures;
  7. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
  8. rondvraag
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave de te behandelen onderwerpen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18.

Artikel 15. Toegang en Stemrecht.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en de ereleden van de vereniging.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.De bestuursleden en ereleden zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
 4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

Artikel 16. Voorzitterschap en Notulen.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken.De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17. Besluitvorming van de algemene vergadering.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 18. Bijeenroeping algemene vergadering.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19.

Artikel 19. Statutenwijziging.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op verzoek toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 20. Ontbinding.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de effening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 21. Huishoudelijk Reglement.

 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.
 3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

4 december 2007,
Namens het bestuur Karmann Ghia Club Nederland,

Henk Overeem.
Referenties: Burgerlijk Wetboek 2: Rechtspersonen, art. 3-25, Algemene bepalingen en art. 26-48, Verenigingen