Algemene Ledenvergadering 12 maart 2022

Datum: 12 Maart 2022

Uiterste inschrijfdatum: 04 Maart 2022

Tijd: 10:00

Locatie: Rijksweg 87 3784LV,Terschuur

Huidig aantal deelnemers: 15


Het bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2022. De vergadering zal plaatsvinden vanaf 10:00 uur in het Oude Ambachten Museum in Terschuur. U kunt zich aanmelden via de website. Wanneer u dit heeft gedaan, ontvangt u enige dagen voor aanvang van de vergadering de benodigde stukken. Onderstaand treft u de agenda aan.

Agenda ALV 2022
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring Notulen ALV 2021
4. Jaarverslag bestuur
5. Toelichting Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 6. Beleidsplan 2022-2027
7. Financiën

a. Toelichting afgelopen jaar
b. Verklaring kascommissie
c. Voorstel dechargeverlening bestuur d. Verkiezing kascommissie

– Bert Jan is niet herkiesbaar.

– Chris Budde stelt zich verkiesbaar.

d. Begroting 2022

e. Voorstel contributie 2023 8. Ledenadministratie

9. Evenementen
a. Evenementen 2022

b. Buitenlandrit 2023

c. Samenstelling jubileumcommissie 2024

10. Redactie & Website

11. Commissies

12. Periodieke bestuursverkiezing

Door het bestuur voorgestelde kandidaten:
– Nico Zwakman is aftredend en stelt zich verkiesbaar.
– Hans de Vries is aftredend en stelt zich verkiesbaar.
– Ben Goss is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar. Voor zijn plaats wordt Hellen Biesterveld voorgedragen.
– Ben Goss wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid.

13. Rondvraag

14. Sluiting,  om 12.30 uur waarna we gezellig eindigen met een glaasje en een borrelhapje.

Na afloop kunt u het museum nog bezoeken. Kosten hiervoor zijn voor eigen rekening

U dient ingelogd te zijn om te kunnen aanmelden voor een evenement.
Om in te loggen klik hier.