Algemene Ledenvergadering 15 maart 2020 AFGELAST !!

Datum: 15 Maart 2020

Uiterste inschrijfdatum: 10 Maart 2020

Tijd: 13:00

Locatie: Spijkse Kweldijk 53, 4212 CX Spijk Gem Lingewaal, Nederland


Nieuws t.a.v. het Corona virus: Gezien de huidige ontwikkelingen is de Algemene Ledenvergadering afgelast. Zie hiervoor onze nieuwsbrief.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. zondag 15 maart 2020.

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zondag 15 maart a.s. Op die datum ontvangen wij u graag in Dorpshuis “De Lindehof”, Spijkse Kweldijk 53, 4212 CX Spijk (gemeente West Betuwe). De locatie is centraal gelegen in Nederland vlakbij Gorinchem. Via de A27 en de A15 is de vergaderlocatie makkelijk te bereiken.

Programma:
– 13.00 uur inloop
– 13.30 uur aanvang vergadering
– 15.30 uur einde vergadering
– 15.30 – 16.30 uur hapje en een drankje om gezellig na te praten.

Ter voorbereiding op deze vergadering vindt u onderstaand de agenda:
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen ALV 2019
4. Beknopt jaarverslag voorzitter 2019
5. Jaarverslag penningmeester 2019
6. Verklaring kascontrole commissie 2019
7. Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2019
8. Verkiezing leden kascontrole commissie
9. Begroting 2020
10. Voorstel contributie 2021
11. Voorstel evenementenkalender 2020
12. Jaarverslag Ledenadministratie
13. 5e Uitwerking Beleidsplan 2015-2020
14. Clubblad Ghia Varia
15. Periodieke bestuursverkiezing.
16. Rondvraag
17. Sluiting

Toelichting:
Ad. 3. De notulen ALV 2019 zijn gepubliceerd op onze website, onder het hoofdstuk “Nieuwsbrieven”.
(Handleiding: Via de 3 streepjes rechts op de Homepage kan je als lid inloggen. Via de 3 streepjes menu openen en klikken op “Leden Pagina’s”. Links in het blauwe veld klikken op “Nieuwsbrieven” (let op: het Verslag van de ALV 2019 in Spijk staat tussen de Nieuwsbrieven).
Ad. 4. Het jaarverslag van de voorzitter staat in dit clubblad.
Ad. 5. Het jaarverslag van de penningmeester wordt tijdens de vergadering door Hans de Vries gepresenteerd
Ad. 8. De kascommissie bestaat uit Pierre Gillissen en Bert Jan van Bolhuis (reserve lid Peter Bakker). Deze leden zijn in principe voor 2 jaar gekozen, maar kunnen volgens de statuten jaarlijks worden herkozen.
Rooster van aftreden:
– Pierre Gilissen (gekozen in 2017; herkozen in 2019)
– Bert Jan van Bolhuis is opvolger van Vincent Peters die in 2018 is gekozen.
– Beide leden kunnen, wanneer zij dat willen, herkozen worden.
Ad. 9. De begroting 2020 wordt voorafgaand aan de vergadering uitgereikt en tijdens de vergadering door de penningmeester, Hans de Vries, gepresenteerd.
Ad. 10. Gelet op de financiële positie van de club, stelt het bestuur voor de jaarcontributie (bij automatische incasso) te handhaven op € 32,50 per lid. Zonder machtiging tot automatische incasso geldt een contributiebedrag van € 37,50 per lid.
Ad. 11. De evenementenkalender 2020 staat in dit clubblad. Eventuele aanvullingen worden tijdens de vergadering besproken.
Ad. 12. De ledenadministrateur, Rinus Coert, geeft tijdens de vergadering een toelichting.
Ad. 13. De 5e Uitwerking van het beleidsplan 2015-2020 wordt tijdens de vergadering gepresenteerd.
Ad. 15. Rooster van aftreden:
– 2020 Peter de Jong (Bestuurslid). (Peter stelt zich voor nog 1 jaar verkiesbaar!)
– 2021 Jan van Ruijven (voorzitter).
– 2021 Vacature Bestuurslid PR (Vincent Peters is in 2019 teruggetreden).
– 2021 Hans de Vries (penningmeester).
– 2022 Caroline Marcussen (Bestuurslid Evenementen coördinator).
– 2022 Nico Zwakman (secretaris).

Vacatures 2020:
Bestuurslid PR:
Wij zijn blij dat wij voor de vacature Vincent Peters (bestuurslid PR) Wilko de Boer mogen voordragen.
Wilko heeft al een paar keer met de bestuursvergaderingen meegelopen en heeft de voordracht aanvaard. Ook heeft hij al enkele constructieve voorstellen gedaan, waar wij blij mee zijn. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking.

Volgens de statuten kunnen kandidaten (tegenkandidaten) zich voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris, Nico Zwakman. Eerder melden heeft onze voorkeur.
Geïnteresseerden kunnen voor inhoudelijke informatie contact opnemen met de voorzitter.

Vacatures 2021:
Voorzitter, penningmeester, Redactiecoördinator, bestuurslid PR.
Op dit moment staat vast dat de voorzitter en de coördinator redactie (de laatste indien akkoord bij verlenging van zijn functie met 1 jaar) aftredend zijn en niet herkiesbaar.
Vooral voor deze twee functies wordt gevraagd om na te denken over wie van onze leden hier belangstelling voor zou kunnen hebben. Belangstellenden wordt verzocht met onze voorzitter hierover contact op te nemen. Ook tips zijn welkom!

Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan uw mening en rekent daarom op uw komst.
In verband met de catering verzoeken wij u om u via de website vóór 10 maart 2020 aan te melden.

I.v.m catering graag aanmelden via de site:

Bent u niet in de gelegenheid zelf te komen? Dan kunt u een ander lid machtigen voor te houden stemming tijdens de ALV. Klik op de link voor het downloaden van het machtigingsformulier: Machtigingsformulier KGCN ALV

HET BESTUUR

U dient ingelogd te zijn om te kunnen aanmelden voor een evenement.
Om in te loggen klik hier.